MBP Danmark

Britisk fotograf i Østjylland

FORRETNINGSBETNGELSER

For Matthew Burgess / Fotograf Matt Burgess / Matt Burgess Photogapher / MBP Danmark

1. Aftalegrundlag
Alle aftaler, der indgås mellem Matthew Burgess / Matt Burgess Photographer (herefter ”Leverandøren”) og kunden (herefter ”Kunden”) sker på de vilkår, som fremgår af nærværende forretningsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Bindende aftale mellem parterne anses først for indgået ved Leverandørens fremsendelse af ordrebekræftelse til Kunden. Ordrebekræftelse, faktura og nærværende forretningsbetingelser udgør det samlede aftalegrundlag mellem leverandøren og Kunden.

2. Bestillinger
Ved Kundens bestilling af et produkt hos Leverandøren, fremsendes en ordrebekræftelse til
Kundens e-mailadresse, hvorefter produktionen af det af Kunden bestilte produkt påbegyndes.

3. Priser
Alle priser er angivet i DKK eks. Moms.


4. Betalingsbetingelser
Leverandøren tilbyder betaling ved faktura. Ved betaling via faktura sendes fakturaen til Kundens e-mailadresse, når Kundens bestillinger afsendt. Betaling af fakturaen skal ske senest 14 dage efter fakturadatoen. Ved for sen betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve en årlig strafrente i henhold til den gældende rentelov.


5. Levering og risiko
Hvor ikke andet er aftalt mellem parterne, vil leveringstiden vil typisk være 2 - 5 arbejdsdage. Alle leveringstidspunkter er alene estimater, og forlænget leveringstid kan forekomme.

Der tages således forbehold for forsinkelser ved levering, som ikke skyldes Leverandørens forhold. Såfremt en leverance forsinkes som følge af forhold, som Leverandøren ingen indflydelse har på, herunder men ikke begrænset til forsinkelser fra Leverandørens underleverandører og andre udefrakommende omstændigheder eller force majeure begivenheder i øvrigt, udskydes det estimerede leveringstidspunkt med et tilsvarende antal dage, som sådan en forhindring har bestået. Kunden kan ikke, som følge af sådanne force majeure begivenheder, hæve aftalen og/eller kræve erstatning.

6. Ejendomsret
Ejendomsretten til produktet forbliver hos Leverandøren, indtil der er sket fuld betaling for det pågældende produkt.

7. Intellektuel ejendomsret
Ophavsretten til alle produkter forbliver leverandørens. Leverandøren forbeholder sig retten til at bruge produkter i leverandørens portefølje, websted og sociale mediekonti uden at spørge kunderne om samtykke. I tilfælde af bestilling af portrætbilleder giver Kunden i forbindelse med bestilling af sådanne portrætfotos samtykke til, at Leverandøren har fuld ret til at udøve Leverandørens intellektuelle ejendomsrettigheder over for dem på de gældende portrætfotos.

8. Reklamation
Kunden er forpligtet til at undersøge produkterne, herunder om disse stemmer overens med ordrebekræftelsen, uden ugrundet ophold efter, at levering har fundet sted. Leverandøren yder herefter 2 års reklamationsret. Reklamation over mangler skal altid vedlægges behørig dokumentation for den pågældende mangel, som Kunden ønsker at reklamere over, samt en henvisning til de pågældende ordrenummer.

Er et produkt mangelfuldt, kan Leverandøren efter eget skøn vælge, om Kunden skal have ret til forholdsmæssigt afslag i prisen eller om der skal ske omlevering inden rimelig tid. Der kan ikke herudover kræves noget beløb eller rejses krav mod Leverandøren i forbindelse med reklamationen. Reklamationsretten forudsætter, at Kunden har behandlet produktet forsvarligt. Leverandøren godtager ikke reklamationer over produkter, som på grund af almindeligt slid og ælde ændrer udseende, f.eks. en plakat der falmer, fordi denne er hængt op i direkte sollys. Er Kunden erhvervsdrivende, skal reklamation over mangler ved produkter fremsættes over for Leverandøren straks efter manglen er eller burde være opdaget, og senest 14 dage efter modtagelsen af produkterne. Den erhvervsdrivende Kunde skal i alle tilfælde opfylde sin almindelige undersøgelsespligt ved modtagelsen af produkter. I modsat fald vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat.


9. Returnering
Kunden har ved køb af digitale produkter anerkendt og accepteret, at Kunden i forbindelse med købet af disse digitale produkter mister din 14 dages fortrydelsesret Kunden kan returnere øvrige produkter fra den dato, hvor Kunden har afgivet sin ordre, og til og med 14 dage efter modtagelse af de bestilte produkter. Kunden vil herefter få refunderet. Leverandøren forbeholder sig 7 dage fra modtagelse af returnerede produkter til at foretage refundering af købesummen. Det er en betingelse for returnering af produkter, at disse er i samme stand, som ved Kundens modtagelse af disse. Produkter må således ikke være beskadigede, krøllede, misfarvede, ridset eller lignende. Kunden er forpligtet til selv at afholde forsendelsesomkostninger ved returnering i henhold tilnærværende punkt. Har Kunden bestilt portrætfotos eller lignende specialfremstillede varer, f.eks. specifikke fo tografi opgaver udført under Kundens instruks, er Kunden ikke berettiget til 14-dages fortrydelsesret, idet der er tale om levering af varer, som er fremstillet efter Kundens specifikationer. Er Kunden erhvervsdrivende, har Kunden ikke 14 dages fortrydelsesret til hverken digitale eller fysiske produkter.


10. Personoplysninger
I forbindelse med levering af produkter til Kunden, behandler Leverandøren personoplysninger om Kunden. For mere information om, hvordan Leverandøren behandler personoplysninger, henvises til Leverandørens persondatapolitik.


11. Ansvar
Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens indirekte tab, som måtte opstå i forbindelse med Kundens køb af produkter hos Leverandøren. Leverandørens maksimale ansvar over for Kunden for ethvert tab eller enhver skade, som måtte opstå i forbindelse med Kundens køb af produkter hos Leverandøren, er begrænset til det samlede beløb for Kundens pågældende ordre.


12. Tvister
Aftaleforholdet mellem Kunden og Leverandør en er underlagt dansk ret. Tvister mellem parterne afgøres ved de civile domstole i overensstemmelse med retsplejelovens bestemmelser herom. Er Kunden erhvervsdrivende, afgøres tvister mellem parterne ved Retten i Odense.︎    Menu
︎    +45 21 97 63 65
︎    @mbp_danmark